Loes van Loon

Loes van Loon is een medium, zij heeft op verschillende manieren contact met gene-zijde. Ze is een heel bescheiden vrouw, die zelf helemaal niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Ze heeft acht boeken geschreven. Deze boeken heeft zij geschreven met haar hoofdgids Hebenes. Een hoofdgids is een astrale ziel, die je helpt je taken en lessen in dit leven te vervullen en je levensplan bewaakt, alleen leeft hij aan gene-zijde . Loes noemt zichzelf ook de typiste of de fax en niet de schrijfster, omdat zij deze boeken heeft geschreven door haar team van gidsen.

Deze boeken gaan over de reden van ons bestaan, waar wij vandaan komen en wat de redenen zijn waarom wij meerdere levens hebben gehad en misschien nog wel zullen hebben en dat is de vervolmaking van de ziel. Je moet alles doorleefd en doorvoeld hebben om het te kunnen begrijpen. Een van de kernpunten is dat wij kiezen voor dit leven, het is mede door jezelf gepland, voordat je dit leven aan bent gegaan. Liefde en naastenliefde is waar het om gaat in deze boeken. Samen met haar hoofdgids Hebenes maakt zij vele reizen naar gene-zijde en beschrijft zij al deze ervaringen in haar boeken. Vele aspecten van ons bestaan en onze ziel worden behandeld. Erg centraal staan ‘de vrije wil’ en ‘de vrije keus’ die wij als ziel hebben, maar dat alles wat je doet wel gevolgen heeft en uiteindelijk zal je hier ook mee geconfronteerd worden, of het nou, aards gezegd, positief of negatief is. Als je werkelijk geïnteresseerd bent in spiritualiteit en mediums, zijn de boeken van Loes een absolute aanrader, simpeler en duidelijker kan je het niet uitgelegd krijgen.

De 8 boeken van Loes van Loon


1. Door licht verbonden
2. Wij zijn allen op weg naar de Vervolmaking
3. In Liefde zal men wederkeren
4. U wordt gedragen door Liefde
5. Dolende zielen worden gered
6. Liefdeslicht doorbreekt Zielepijn
7. Kiezen voor liefde biedt geborgenheid
8. Gedragen door de Alkracht

De tekst op de achterkant van de boeken:

Boek 1. Door licht verbonden

Iedereen die dit boek leest, is op zoek naar antwoorden. En iedereen die dit boek leest, zal geconfronteerd worden met zichzelf, en daar iets mee kunnen doen.' In Door licht verbonden vraagt het medium Loes van Loon haar gids Hebenes het hemd van het lijf. En hij geeft haar daar graag antwoord op via haar helderhorendheid of via automatisch schrift. Loes stelt 'gewone-mensen-vragen', over liefde en verwachtingen, maar ook over angst en verdriet zoals bij abortus, echtscheiding, misbruik en mishandeling, zelfdoding en discriminatie, vragen die iedereen herkent. Hebenes geeft hier op een heel open manier antwoord op met als doel ons het gereedschap te geven voor de oplossingen. Hebenes geeft 'gewone-mensen-antwoorden', die voor iedereen te begrijpen, maar vooral ook te gebruiken zijn. Hij neemt daarbij de gelegenheid te baat om het een en ander uit te leggen over bijvoorbeeld de functie van pijn en verdriet, over omgaan met woede en agressie, over tweelingzielen, over het al dan niet bestaan van 'de hel'. Door licht verbonden is zeer toegankelijk voor mensen die voor het eerst in aanraking komen met een niet-tastbare wereld. Maar ook voor de spiritueel meer ervaren lezer bevat dit boek veel nieuws, vooral vanwege de prachtige beschrijvingen van het reilen en zeilen aan gene zijde, die zo levendig en beeldend zijn, dat je die wereld werkelijk voor je ziet.


Boek 2. Wij zijn allen op weg naar de Vervolmaking

Dit tweede boek van het medium Loes van Loon en haar gids Hebenes gaat hoofdzakelijk over de wetten van karma en reïncarnatie. Dat je de plek waar je geboren wordt zelf uitkiest, dat je er sowieso zelf voor kiest om op aarde te komen - en waarom; hoe je huidige leven bepaald is door je vorige levens, en hoe je keuzes van nu bepalend zijn voor de toekomst. Steeds draait het om eigen keuzes, om de vrije wil. Om 'actie > reactie', ofwel: oorzaak en gevolg. Ook voor mensen die zich al langer verdiepen in deze materie, zit er veel in dit boek. Door de eenvoud - Hebenes en Loes blazen nooit hoog van de toren - kun je al snel denken 'ja hoor, dat weet ik allemaal wel'. Maar hoe zit het er eigenlijk mee? Als je het al weet, dóe je het ook? Hoe vaak gebeurt het niet dat we boos worden op iemand, omdat 'ie iets niet kan? Of een bepaalde eigenschap of vaardigheid niet bezit? Stimuleren we op zo'n moment iemand om datgene te doen waarin hij zichzelf kan zijn en kan uitblinken? Spiritualiteit heeft immers alles te maken met respect, waarachtigheid en een liefdevolle benadering van jezelf en je naasten in het leven van alledag. Dit boek gaat over het leven zelf, over het hier en nu, en hoe we kunnen groeien terwijl we met beide benen op de grond staan.


Boek 3. In liefde zal men wederkeren

Dit is alweer het derde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. De derde klas zou je misschien kunnen zeggen, want vele onderwerpen die in de eerste twee boeken aan de orde zijn gekomen, worden hier verder uitgediept. En zoals we inmiddels gewend zijn, gaat het weer over concrete onderwerpen, die besproken worden op een manier waar je daadwerkelijk iets aan hebt als je hier op aarde leeft. Toch is dit derde boek anders. Dit keer is namelijk niet alleen Hebenes aan het woord. Dit boek is tot stand gekomen door de samenwerking van zestien zielen, waarvan er vier op aarde leven en twaalf aan Gene Zijde. Zij behoren allemaal tot de zelfde zielengroep en werken al heel lang met elkaar samen. De twaalf gidsen die via de handen van Loes aan het woord komen, hebben weliswaar allemaal hetzelfde doel, maar ook ieder hun eigen kenmerken en kwaliteiten. De onderwerpen waarover zij schrijven, zijn dan ook thema's waarin zij 'ervaringsdeskundigen' zijn. Vanuit hun eigen ervaringen van bepaalde aspecten van het leven op aarde, die zij beleefd, doorleefd en verwerkt hebben, reiken zij ons hun inzichten aan. Zo gaat Argire, de vroeger hoofdgids van Hebenes toen deze nog op aarde leefde, uitgebreid in op het onderwerp 'trauma's', zowel vanuit het perspectief van de dader alsook van het slachtoffer. Hebenes vertelt over zijn uitgebreide ervaring in 'het verlies van kinderen'. Er komen twee voormalige mediums aan het woord, en het wordt langzaam duidelijk hoe zo'n zielengroep functioneert en elke ziel daarin zijn/haar plaats heeft. En dat is relevant omdat we uiteindelijk allemaal tot een zielengroep behoren… En zoals de eerdere boeken bewijzen: Hebenes en Loes zweven niet, maar staan met beide voeten op de grond. Uiteindelijk zijn wij immers zielen in een stoffelijk lichaam.


Boek 4. U wordt gedragen door Liefde

Dit is alweer het vierde boek van Loes van Loon en haar trouwe steun en toeverlaat Hebenes, haar gids. En dit boek is weer heel anders dan de voorgaande boeken, hoewel er natuurlijk ook dieper ingegaan wordt op de stof die reeds behandeld is in de vorige 'klassen'. Dit boek is uniek, want het is één grote rondleiding 'aan de andere kant'. Geen tipje, maar een groot stuk van de sluier wordt opgelicht. Want, zoals Hebenes zegt: 'Het is immers nodig dat u een reëel beeld krijgt van ons leven aan Gene Zijde, zodat u weet wat u kunt verwachten indien u bij ons aankomt en u niet bang hoeft te zijn. Dat is de functie van dit boek'. Hebenes neemt ons mee naar vele plaatsen die aan de andere kant te verkennen zijn en dit gebeurt op een zodanige manier dat je werkelijk zelf mee kunt kijken, voelen en beleven. De functie van Loes daarin, want zij is natuurlijk ook mee op reis, confronteert ons met de gedachtenwereld waarin wij hier op aarde leven, waardoor je je van jezelf bewust wordt. Loes heeft daarbij geen makkelijke rol, want ze voelt zichzelf regelmatig publiekelijk te kijk staan of, zoals ze zelf zegt 'als een olifant in een porseleinkast'. Maar, voegt ze daar dan direct aan toe: 'Ik weet wat de functie ervan is en zolang er iemand iets mee opschiet, vind ik het niet erg.' In dit boek gaat er letterlijk een wereld voor je open. Wees Welkom!


Boek 5. Dolende zielen worden gered

Dit vijfde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes heeft als centraal thema die zielen die 'verloren' lijken, maar vooral zich verloren voelen of geen notie hebben van hun stilstand. Ze zijn niet verloren of verdwaald, want hun gids weet immers waar ze zijn. Hun psyche is echter in de war, ze verkeren buiten de werkelijkheid en kunnen daardoor niet verder gaan. En het is een misverstand dat wij vanaf deze kant van de sluier iets voor deze zielen kunnen 'willen' waar ze zelf - ze hebben immers een vrije wil - nog niet aan toe zijn. Hebenes voert zijn medium Loes langs een groot aantal zielen die astraal in dergelijke nood verkeren. Ze worden regelmatig bezocht door bijzondere werkers die trachten deze zielen te begeleiden naar hun bewustwording. Dat vergt veel geduld, belangeloze inzet en onbaatzuchtige liefde. Voor het medium Loes was dit vijfde boek een 'vermoeiende' maar dankbare reis, waarbij haar Hollandse nuchterheid en humor soms haar enige houvast waren. Hoewel de titel 'Dolende zielen worden gered' misschien anders suggereert, is het uiteindelijk de ziel zelf die besluit te stappen uit zijn/haar situatie, uit dat vastgelopen en verwrongen beeld van de werkelijkheid, en zichzelf bevrijdt uit de illusie om verder te groeien in vrijheid.


Boek 6. Liefdeslicht doorbreekt Zielepijn

Het centrale thema van dit boek zijn ‘stigma’s’, wonden opgelopen in vorige levens, fantoompijnen van de ziel die hun verklaring meestal niet kunnen vinden in dit leven. Veel mensen reageren op situaties in hun leven op een manier die ze zelf niet begrijpen, alsof ze bewogen worden door een onbekende, inwendige drijfveer. In de ziel kan zich een bepaalde kennis hebben vastgezet, die voortkomt uit onverwerkte emoties uit een bepaald leven. In een later leven kan zich dat manifesteren in psychische klachten, al dan niet gepaard gaand met vormen van lichamelijk lijden. Dit boek gaat over oude pijnplekken in de herinnering van de ziel, en wil de lezer bewust maken van de veelheid van manieren waarop die onbewuste herinneringen het leven kunnen belemmeren. Uiteindelijk zal de verwerking van die oude pijn de mens vooruit brengen in zijn persoonlijke evolutie. Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn was een moeilijk proces voor de auteur, zoals ze herhaaldelijk moest verzuchten, en ook voor de vele lezers die reikhalzend uitkijken naar deze boeken die ze samen met Hebenes schrijft, kan het hier en daar nogal confronterend zijn.


Boek 7. Kiezen voor liefde biedt Geborgenheid

Dit is het zevende boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. Het centrale thema van dit boek is de bewuste KEUZE die wij als mensen voortdurend maken om liefdevol te zijn of in het tegenovergestelde te vervallen. Elke ziel kenmerkt zich door een bepaalde kleuring, noem het maar een pallet aan ervaringen. Die kleuren zijn ook als fakkels die aan anderen worden doorgegeven. Die gekleurde ervaringen kunnen helend werken maar ook besmettend werken naar andere zielen. En een ziel die zijn ontwikkeling nog niet heeft voltooid, is ook ontvankelijk voor kleuren van anderen. De situaties waarin Hebenes zijn medium brengt, zijn opnieuw uiterst veelzijdig maar nooit exotisch en daarom voor veel mensen op deze aarde zo herkenbaar. Door wat zij samen schrijven, maken zij de lerende mens bewust van de weg die de lezer in zijn eigen bestaan gaat. De boeken zijn niet alleen informatief, maar werken kennelijk ook om ons milder te stemmen, en daardoor bij te dragen aan een betere manier van omgaan met de ander. En liefdevol begrip voor de ander, zonder daarbij het Zelf geweld aan te doen, geeft Vrede. Het zijn onze keuzes die onze wereld bepalen. Ook het plan voor dit leven is op grond van uw eigen keuze ontstaan. Daarom leiden we het leven dat we wilden leiden, ook als dat soms lijden inhoudt. Dat komt omdat we wilden leren. Ook dit zevende boek is lesmateriaal voor het leven dat onze leerschool is.


Boek 8. Gedragen door de Alkracht

Dit is het achtste boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. De cyclus van boeken van de gids Hebenes en zijn medium is hiermee voltooid. In de reeks die in de loop van 15 jaar is ontstaan, wordt op speelse wijze een beeld gegeven van de ontwikkelingsgang van de ziel en de uitwerking van thema's die kunnen leiden naar Vervolmaking. Het centrale thema van dit achtste boek is de relatie tussen het op aarde levende medium en de wereld van de gids die vanuit een groter overzicht leeft in het onzichtbare deel van onze dimensie. Dit boek wil ook laten zien vanuit welk liefdevol perspectief en eeuwenlange samenwerking met de ziel van het medium, de ideale samenwerking tot stand kan komen. De boodschap die een medium mag geven aan een hulpzoeker, komt vanuit een perspectief waar een "totaalbeeld" bestaat, maar die boodschap kan alleen zuiver bij de mens aankomen als het medium volledig bereid is om daarbij het eigen ego opzij te zetten. Als Loes vraagt: "Heeb, hoe moet ik de Alkracht noemen?" zal Hebenes antwoorden: "Het liefdeslicht, de oorsprong van ons bestaan, verandert niet door de naam die jij wilt geven. De Alkracht is compleet. Hem-haar-het, in Eén!"

Copyright © Spirit Info 2017